В ДГ „МАЙ“ се обучават и възпитават 209 деца, обособени в 8 групи/6 групи в централна градина, 1група в с.Жабокрът, 1 група в с,Коняво.Има и яслена група в детска ясла „Радост“/ Тук децата разполагат с добра материална база, просторни и уютни помещения, с профeсионално медицинско обслужване. Детската градина разполага с изложбена зала.

Дневен режим при целодневна организация на обучение през учебно време за първа и втора група :


Времево разписание

Дейности

6.30 – 8.30

Прием на децата.

Допълнителни дейности - утринна гимнастика.

Самостоятелни игри и занимания по интереси

8:30-9:00

Сутрешна закуска

9:00 – 10:00

Педагогически ситуации Допълнителни дейности - подвижни игри Хигиенни навици

10:00-10:15

Подкрепяща закуска

10:15-11:00

Педагогически ситуации.

Допълнителни дейности.

Дейности извън ДОС

11:00-11:45

Сюжетни игри и игри на открито.

 

11:45-13:00

Хигиенни навици, самообслужване. Обяд

13:00-15:00

Следобеден сън

15:00-16:00

Хигиенни навици, самообслужване. Допълнителни дейности - подвижни игри. Следобедна закуска

16:00-16:30

Педагогически ситуации. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Дейности извън ДОС с-

16:30-18:30

Игри и занимания по интереси / място според сезона/. Изпращане на децата

Дневен режим при целодневна организация на обучение през учебно време за трета и четвърта група

Времево разписание

Дейности

6.30 – 8.30

Прием на децата.

Допълнителни дейности - утринна гимнастика.

Самостоятелни игри и занимания по интереси

8:30-9:00

Сутрешна закуска

9:00 – 10:00

Педагогически ситуации

10:00-10:15

Подкрепяща закуска

10:15-11:00

Педагогически ситуации.

Допълнителни дейности.

Дейности извън ДОС

11:00-12:00

Сюжетни игри и игри на открито.

 

12:00-13:00

Обяд

13:00-15:00

Следобеден сън

15:00-15:30

Допълнителни дейности - подвижни игри. Следобедна закуска

15:30-16:30

Педагогически ситуации. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Дейности извън ДОС

16:30-18:30

Игри и занимания по интереси / място според сезона/. Изпращане на децата

 

В някои случай часовото разпределение е съобразено с индивидуалните потребностти на децата.

Образователното съдържание включва постижими за децата знания, умения и отношения по образователни направления, в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка:

• български език и литература;
• математика;
• околен свят;
• изобразително изкуство;
• Конструиране и технологии;
• музика;
• физическа култура;