Група СЛЪНЦЕ

Състав

В групата има деца от две възрастови групи:

  •  II група: 4-5-годишни
  • III група: 5-6-годишни
     

Екип

Августина Веселинова

старши учител

Силвия Младенова

старши учител

Снежанка Таскова

помощник-възпитател

Контакти на групата

дневен режим

Дневен режим при целодневна организация на обучение през УЧЕБНО време

втора група

трета група

Дневен режим при целодневна организация на обучение през НЕУЧЕБНО време

за всички групи

седмично разпределение за учебната 2023 / 2024

втора група

трета група

учебни помагала

втора група

трета група

Посещаемост и отсъствия

Съгласно НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование:

Децата от подготвителните групи* (II, III и IV група), записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

Отсъствията по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

Отсъствие на децата от подготвителните групи* (II, III и IV група) е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

* С решение № 424, прието на заседание на Общински съвет на гр. Кюстендил на 29.04.2021 г., в детските градини на територията на община Кюстендил е въведено задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст, считано от 2021/2022 учебна година.

галерия

Учебна година 2022 / 2023

Учебна година 2021 / 2022

Учебна година 2020 / 2021

Учебна година 2019 / 2020

Учебна година 2018 / 2019