почивни дни и ваканции

Официални празници

Почивни дни, в които детската градина не работи:

6 септември 2022 г. (вторник) – Ден на Съединението

22 септември 2022 г. (четвъртък) – Ден на независимостта

1 ноември 2022 г. (вторник) – Ден на народните будители – неучебен, но ДГ работи

24, 25, 26, 27, 28 декември 2022 г. – Бъдни вечер и Коледа

Ваканции

Официални ваканции за учениците, обявени със заповед на Министъра на образованието.
В тези дни детската градина ще работи.
За децата, които няма да посещават ДГ, няма да се изисква документ за извинение на отсъствията.

Есенна ваканция

Коледна ваканция

Междусрочна ваканция

Пролетна ваканция

Отсъствия

Съгласно НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование:

Децата от подготвителните групи* (II, III и IV група), записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

Отсъствията по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

Отсъствие на децата от подготвителните групи* (II, III и IV група) е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

* С решение № 424, прието на заседание на Общински съвет на гр. Кюстендил на 29.04.2021 г., в детските градини на територията на община Кюстендил е въведено задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст, считано от 2021/2022 учебна година.