проекти

За учебната 2021-2022 г.

ПРОЕКТ на МОН BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

ДГ „Май“ работи основно по Дейност 3 „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“; Дейност 4 „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения“ и Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта“ и по-конкретно Дейност 5.2 „Алтернативни модели в детските градини и училищата за работа с деца и ученици с изявени дарби“.

ПРОЕКТ ПО РЕДА НА ПМС № 46 от 2020 г. за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта

  • Създаване на условия за развитие на дейности в областта на физическото възпитание и спорта.
  • Създаване на траен интерес на децата към физическото възпитание, спорта и спортно-подготвителните игри и упражнения за децата от предучилищна възраст.
  • Обогатяване на образователната, възпитателната и оздравителна работа с децата от съответните целеви групи чрез подбор на подходящи и разнообразни спортно-подготвителните игри и упражнения.
  • Стимулиране на двигателната, познавателната и социалната активност на децата за формиране на здравословен начин на живот, на взаимопомощ и екипност в различните дейности.

МЯСТО ЗА ЩАСТЛИВИ ДЕЦА 4

За поредна година в рамките на Четвъртата сесия на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи ДГ „Май“ участва по Приоритетна област „Ремонт, благоустрояване и опазване на околната среда в община Кюстендил“.

Проектното предложение на ДГ „Май“:

  • Подобряване облика, дизайна и безопасността на площадките за игра в двора на детската градина, с което ще се увеличи физическа активност на децата и ще формират у тях естетически и екологични навици.
  • Създаване на ефективен диалог и практическо взаимодействие между учители, родители и местна власт.

По проекта са закупена и монтирана каучукова настилка на четвърта поредна площадка в двора на детската градина. Плочките са еластични и меки, имат висока устойчивост на износване и издръжливост, не позволяват подхлъзване и нараняване. Свободното пространство за игра е  обезопасено, което намалява риска от нараняване на децата. С подобряване облика на поредната площадка ще продължим реновирането и обезопасяването на пространството за игра в двора на детската градина (до момента сме обезопасили четири от шестте площадки).

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“ - Модул 2 „Без свободен час в детската градина“

Цел на програмата: Осигуряване на непрекъснатост на педагогическо взаимодействие в  ДГ  чрез възстановяване на средства за заплащане на реално взети астрономически часове в детската градина от педагогическите специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти.

СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

За поредна година ДГ „Май“ се възползва от схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци  по проект на Държавен фонд „Земеделие“. Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите.

СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

Държавен фонд „Земеделие“  осигурява мляко и млечни продукти в учебните и детските  заведения. Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемата продукти, като по този начин се гарантира, че те са годни за консумация от подрастващите. Целта е подобряване на хранителните навици на децата  в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.