Група ДЕТЕЛИНА

Състав

В групата има деца от една възрастова група:

  •  I група: 3-4-годишни
    (родени през 2019 г.) 

Екип

Златинка Чавдарова

старши учител

Мая Стоичкова

старши учител

Галя Симеонова

помощник-възпитател

Контакти на групата

дневен режим

Дневен режим при целодневна организация на обучение през УЧЕБНО време

Дневен режим при целодневна организация на обучение през НЕУЧЕБНО време

седмично разпределение за учебната 2022 / 2023

първа група

учебни помагала

първа група

Посещаемост и отсъствия

Съгласно НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование:

Децата от подготвителните групи* (II, III и IV група), записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

Отсъствията по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

Отсъствие на децата от подготвителните групи* (II, III и IV група) е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

* С решение № 424, прието на заседание на Общински съвет на гр. Кюстендил на 29.04.2021 г., в детските градини на територията на община Кюстендил е въведено задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст, считано от 2021/2022 учебна година.

галерия

Учебна година 2022 / 2023

Учебна година 2021 / 2022

Учебна година 2020 / 2021

Учебна година 2019 / 2020