обществен съвет

Статут

Общественият съвет към детската градина е орган с консултативни и съвещателни функции. Той подпомага развитието на институцията и осъществява граждански контрол на управлението й. Създаден е по силата на чл. 264 на ЗПУО с цел изграждането на детската градина като демократично функционираща общност.

Състав

Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган (Община Кюстендил) и най-малко трима представители на родителите на деца от съответната институция. В квотата на представителите на родителите могат да влизат и професионално доказани личности, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца от детската градина. Освен задължителните участници, в състава на обществения съвет могат да бъдат определяни и членове, които имат само съвещателен глас. Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години, като едно лице може да участва в състава не повече от шест години.

Избор на представители на родителите

Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се определят резервни членове на обществения съвет. Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

Членове

1. Благослава Банчева – председател
2. Кремена Колева
3. Илияна Александрова
4. Елена Борисова
5. Орнела Орлянова – представител на Община Кюстендил

Участието на членовете в обществения съвет е доброволно и безвъзмездно.
Мандат на настоящия състав: до 2026 г.

Функции

 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО.
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина.
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи.
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.
 6. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини.
 7. Съгласува избора на учителите на учебниците и учебните комплекти.
 8. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

Инициативи

Обновяване на легловата база в Детската градина

януари 2024 г.

Съществуващата леглова база в ДГ „Май“ е от времето на основаването й през 1974 г. До момента креватчетата са ремонтирани многократно, но състоянието им вече е крайно амортизирано. За закупуването на нови легла и матраци са нужни приблизително 55 000 лв., сумата, която Детската градина не може да осигури от собствения си бюджет. В тази връзка Общественият съвет на ДГ „Май“ официално предложи включването на средства за подмяна на детските креватчета в Бюджета за 2024 г. на Община Кюстендил.

Предложението беше представено по време на общественото обсъждане на бюджета, инициирано от Общината на 25.01.2024 г. След проведената дискусия, кметът инж. Атанасов обеща да отдели специално внимание на нашето предложение и да се потърсят възможности за финансиране.

Оставаме с вяра и надежда, че скоро ще зарадваме децата с обновена база!

Първи стъпки в музиката

Стартира от октомври 2022 г.

Цел: Формиране на базови музикални умения у деца с проявен интерес към музиката и пеенето.

Средства:
– запознаване и експериментиране с различни музикални инструменти;
– развиване на чувство за ритъм;
– формиране на умения за акомпаниране с музикални инструменти на основата на мелодия или без такава;
– включване на музикално-ритмични движения по време на занятията.

Максимален брой деца в групата: 10

Възраст на децата: 5-7 год
* По преценка на ръководителя в групата могат да се включат и деца на друга възраст, но с изявени музикални способности.

Времетраене: Заниманията ще се провеждат 2 пъти седмично по 30 минути от 1 октомври 2022 до 31 май 2023 г. извън времето за занимания, заложени в учебната програма. Те ще се провеждат в музикалния салон на централната сграда на ДГ.

Ръководител: Педагогически специалист с музикален профил и опит в работата с деца от предучилищна възраст.

Редизайн и актуализация на уебсайта на детската градина

юли – август 2022 г.

 • Предоставяне на полезна, актуална и изчерпателна информация за дейността й.
 • Отделни страници с подробна информация за всяка група.
 • Публикуване на седмичното меню за децата в групите и за млечната кухня.
 • Създаване на блог с новини и полезни статии.
 • Лесен достъп до документи, правилници, наредби, бланки и заявления, свързани с дейността на детската градина.
 • Предоставяне на актуална информация за разходването на бюджета на детската градина.
 • Предоставяне на актуална информация за дейността на обществения съвет, за работата по различни проекти и за дарителски кампании.
 • Създаване на форма за бърза връзка с директора и административния отдел с цел изразяване на препоръки, мнения, оплаквания, похвали, идеи за подобряване на работата в детската градина.

Подвижни игри на двора

август 2020 г.

Акция за освежаване на зоните за игра в двора на детската градина. Предвидените дейности включват изрисуване на маркировка за подвижни игри върху подовата настилка в зоните за игра на отделните групи.

Игротека

юли 2020 г.

Създаване на общ фонд от игри, играчки, дидактични материали и спортни уреди, които да се използват от всички групи в детската градина при игрите им на двора. Целта е материалите от фонда да се използват на ротационен принцип от групите. Така игрите няма да омръзват на децата и интересът им ще бъде провокиран от разнообразните игри.