мисия

Мисията ни се определя приоритетите в нашата педагогическа дейност:

  • Осигуряване на физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.
  • Осигуряване на равен шанс на всяко дете при постъпването му в детската градина.
  • Прилагане на съвременни иновативни модели за образователно-възпитателна дейност, осигуряващи максимално развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на творческите заложби.
  • Утвърждаване на детската градина като желано и любимо място за децата, предоставящо подходяща среда за оптимално развитие на личностния потенциал.
  • Подкрепа и вярва в потенциалните възможности на всяко дете. Индивидуална подкрепа в съответствие с възрастта, потребностите и интересите на децата. Подобряване на здравословното и физическото състояние на децата. Прилагане на съвременни подходи и методи за индивидуално-личностно развитие – приобщаващо образование.
  • Създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за развитието на всяко дете. Разработване и прилагане на нов собствен работещ модел за подкрепа на личностното развитие на децата и откриване на заложбите и способностите му.
  • Мотивиране на учителите да реализират в най-висока степен уменията си чрез непрекъснато надграждане на личния запас от професионални знания и способности. Превръщане на методическите обединения в автономна форма за повишаване квалификацията на учителите.
  • Създаване на условия и предпоставки за отговорно участие на семейството в живота на детската градина и за сътрудничество между участниците в предучилищното образование.
  • Създавана на условия за ранно детско развитие и подготовка на децата за училище. Осигуряване на високо качество на подготовката на детето за училище. Стимулиране на редовна посещаемост на занятията в детската градина. Поставяне началото на учене през целия живот.

визия

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна, картина
на настоящето и бъдещето на детската градина.

Знаещи и можещи деца

Образовани, компетентни, щастливи, самоуверени и талантливи деца, които придобиват знания и умения, подчинени на ключовите компетенции в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители. Позитивно общуване между различните участници в учебно-възпитателния процес.

Собствен стил и облик

Нововъведения, удовлетворяващи потребностите на децата и желанията на родителите; допълнителни педагогически услуги; спорт и туризъм; богата образователна, безопасна, екологична среда.

Интегрирано обучение и обща и допълнителна подкрепа на деца със СОП

Висококачествена работа на педагогическия екип. Отдаденост на педагогическата кауза, творчески подход и всеотдайност към децата, стремеж към самореализация и себеутвърждаване, пазарно поведение и прагматична нагласа, повишаване на квалификацията и образованието.

Утвърдени професионалисти

Екип, които обича децата и професиите си, поддържа квалификацията си на съвременно ниво, стреми се към висока професионална реализация и е удовлетворен от работата си.

Добри педагогически практики

Открити уроци и педагогически ситуации, празници, тържества и други творчески изяви на децата. Използване на иновативни и интерактивни техники за постигане на образователните цели.

Надежден партньор

Оказване на подкрепа и професионални съвети за развитие личността на детето. Сътрудничество и координация с всички управленски фактори и социални партньори за иновативен образователен мениджмънт. Партниране с родителите, юридически и физически лица, държавна и общинска власт и всички, които имат повишена социална роля и отговорност към социално-личностното благополучие и просперитет на децата.

Модерна институция за предучилищно образование

Институция, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на личностния потенциал на децата, привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите.