прием на деца

Постъпването на деца в детска градина „Май“ става по желание и по избор на родителите. Записването се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места. Приемът се организира от директора в съответствие с Наредба на Общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кюстендил.

За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

 1. Писмено заявление до директора на детската градина (изтегли оттук).
 2. Копие от акта за раждане на детето.
 3. Медицински документи в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:
  • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
  • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
  • Отрицателен резултат от васерман на един от родителите (при постъпване в яслена група).
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в ДГ.
 1. Допълнителни документи, съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Кюстендил.

Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детската градина родителите получават от Завеждащия административната служба (ЗАС).

За отказ от постъпването на детето в детска градина „Май“ се приема случаят, когато два месеца след подадено заявление детето не е постъпило и родителите не са подновили заявлението си с по-късна дата.

Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в детското заведение. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РИОКОЗ.

Такси

Такса за посещаването на детската градина не се заплаща.
С промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извърши промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II – Местни данъци и такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.