бюджет

Финансирането на детската градина е смесено – от Държавата и от Общината. Заплатите и квалификация на служителите, издръжката на медицинския кабинет, учебни помагала, закуски се осигуряват от фонд „Държавни дейности“. Останалата издръжка се осигурява от общинския бюджет. Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане, кариерно развитие и др.

При системата на делегиран бюджет директорът има възможност да дефинира проблемите, да планира разходите и да следи за тяхното изпълнение, като отчита приоритетите на дейността и развитието на детската градина. Финансовите възможности на делегирания бюджет обаче не са достатъчни за финансово обезпечаване на всички дейности на образователната институция. Ето защо директорът е длъжен да се съобразява с лимитите на определения за всяка една финансова година бюджет, като търси оптималната му реализация.

Финансовото обезпечаване на детската градина се осъществява с:

  • делегирани средства;
  • разработване и реализиране на проекти;
  • целеви средства от МОН по различни програми;
  • дарения от спонсори;
  • собствени средства за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на средата.

Бюджет и отчети

Начален бюджет за 2023 г.