Група КАЛИНКА

с. Коняво

Състав

В групата има деца от три възрастови групи:

  •  I група: 3-4-годишни

  • III група: 5-6-годишни

  • IV група: 6-7-годишни

Екип

Гергана Соколова

старши учител

Цонка Бошева

учител

Бойка Христова

помощник-възпитател

Контакти на групата

дневен режим

Дневен режим при целодневна организация на обучение през УЧЕБНО време

първа група

трета и четвърта група

Дневен режим при целодневна организация на обучение през НЕУЧЕБНО време

за всички групи

седмично разпределение за учебната 2023 / 2024

първа група

трета група

четвърта група

учебни помагала

първа група

трета група

четвърта група

Посещаемост и отсъствия

Съгласно НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование:

Децата от подготвителните групи* (II, III и IV група), записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

Отсъствията по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

Отсъствие на децата от подготвителните групи* (II, III и IV група) е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

* С решение № 424, прието на заседание на Общински съвет на гр. Кюстендил на 29.04.2021 г., в детските градини на територията на община Кюстендил е въведено задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст, считано от 2021/2022 учебна година.

галерия

Учебна година 2022 / 2023

Учебна година 2021 / 2022

Учебна година 2020 / 2021